Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z�27�kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og�lne Rozporz�dzenie o�Ochronie Danych) � dalej: �RODO�, informujemy, �e� administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwi�zku z zawarciem umowy jest

Daniel Stawczyk �STATUS�,
ul.�Krasickiego 43/2,
58-200 Dzier�oni�w,
NIP 924-124-80-19,
REGON 890702106-00020,
tel.�746460161,

zwanym dalej �Administratorem�,

2. Dane osobowe pozyskane w zwi�zku z zawarciem umowy b�d� przetwarzane w�nast�puj�cych celach:
a) zwi�zanych z realizacj� podpisanej umowy,
b) zwi�zanych z dochodzeniem ewentualnych roszcze�, odszkodowa�,
c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
d) udzielania odpowiedzi w tocz�cych si� post�powaniach.

3. Podstaw� prawn� przetwarzania danych osobowych jest:
a) niezb�dno�� do wykonania umowy lub do podj�cia dzia�a� na Pani/Pana ��danie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczno�� wype�nienia obowi�zku prawnego ci���cego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.�c RODO),
c) niezb�dno�� do cel�w wynikaj�cych z prawnie uzasadnionych interes�w realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb�dne do realizacji umowy.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mog� by� przekazywane:
a) podmiotom przetwarzaj�cym je na zlecenie Administratora oraz
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowi�zuj�cych przepis�w prawa, np. s�dom, organom �cigania lub instytucjom pa�stwowym, gdy wyst�pi� z ��daniem, w oparciu o stosown� podstaw� prawn�.

6. Pani/Pana dane nie b�d� przekazane do pa�stw trzecich.

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzale�niony od celu, w jakim dane s��przetwarzane. Okres, przez kt�ry Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane, jest obliczany w oparciu o nast�puj�ce kryteria:
a) czasu obowi�zywania umowy,
b) przepisy prawa, kt�re mog� nas obligowa� do przetwarzania danych przez okre�lny czas,
c) okres, kt�ry jest niezb�dny do obrony naszych interes�w.

8. Informujemy, �e ma Pani/Pan prawo do:
a) dost�pu do swoich danych osobowych,
b) ��dania sprostowania swoich danych osobowych, kt�re s� nieprawid�owe oraz uzupe�nienia niekompletnych danych osobowych,
c) ��dania usuni�cia swoich danych osobowych, w szczeg�lno�ci w przypadku cofni�cia przez Pani�/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) ��dania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzgl�du na Pani/Pana szczeg�ln� sytuacj�, w przypadkach gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy te� na potrzeby marketingu bezpo�redniego,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj�cego si� ochron� danych osobowych, tj.�Prezesa Urz�du Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie - w jakim Pani/Pana dane s� przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

10. Wycofanie zgody nie ma wp�ywu na zgodno�� z prawem przetwarzania, kt�rego dokonano na�podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgod� mo�e Pani/Pan wycofa� poprzez wys�anie o�wiadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny b�d� adres e-mail Administratora kontakt@studiostatus.pl.

11. Informujemy, �e nie korzystamy z system�w s�u��cych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.